La representació, la direcció i l'administració de la Fundació correspon al Patronat que, en l'actualitat està integrat per:

PATRONAT

PRESIDENT                    Mn. David Abadías Aurín

VICEPRESIDENT           Sr. Salvador Rovirosa Olivé

INTERVENTOR              Sr. Joan Arnulf Santos Cabal

TRESORER                     Sr. Vicenç Buxarrais Estrada

SECRETÀRIA                  Sra. Ana Isabel Vilà Saiz

VOCALS                           Sra. Elisa Pros Jordà

                                          Sr. Francisco Javier Prat Viñeta

                                          Sr. Jordi Bertran i Curcó